در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: برجام در چند روز آینده اجرایی می‌شود