در حال انتقال به آدرس درخواستی

به مناسبت روز جهانی کارگر رئیس‌جمهور فردا از کارخانجات مپنا بازدید می‌کند