در حال انتقال به آدرس درخواستی

تحریم وضع شده علیه بانک "ملت" غیر منصفانه بوده است