در حال انتقال به آدرس درخواستی

رویدادی خوش برای "پترول" 2 هزار میلیارد تومانی: انتقال از فرابورس به بورس