در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف: شک درباره بسته شدن PMD، مثل شک بین رکعت سوم نماز اول و رکعت ششم نماز دوم است