در حال انتقال به آدرس درخواستی

رییس کشتیرانی هند:توافق هسته ای زمینه سرمایه گذاری گسترده در ایران را فراهم کرد