در حال انتقال به آدرس درخواستی

درخواست بانک مرکزی برای توقف طرح خرید اقساطی خودرو/بیشتر از 110هزار وام خودرو نمی دهیم