در حال انتقال به آدرس درخواستی

آتش سوزی در بخشی از پالایشگاه «لیوندل باسل» در تگزاس آمریکا