در حال انتقال به آدرس درخواستی

سرمایه مردم در بورس نصف شد؛ تا شب انتخابات همین است - دولت بهار