در حال انتقال به آدرس درخواستی

مالک جدید "حفارس" وارد ترکیب سهامداری شد/ نام خریدار + ادامه روند نزولی