در حال انتقال به آدرس درخواستی

روحانی و رئیس جمهور چین هر دو گروگان تصمیمات دولت های گذشته هستند/ آیا اقتصاد چین از کنترل خارج شده؟