در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایجاد سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه از مهمترین برنامه های توسعه روابط است