در حال انتقال به آدرس درخواستی

روز اجرای توافق هسته ای به زودی خواهد بود | سخنگوی وزارت