در حال انتقال به آدرس درخواستی

جان کری: همه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل شد