در حال انتقال به آدرس درخواستی

یک مدیر از وزارت صنعت عضو وارد هیات مدیره سایپا شد