در حال انتقال به آدرس درخواستی

ظریف: وقتی اوباما گفت «امیدوار است دست دادن موجب دردسر برای شما نشود»، من گفتم «به هیچ وجه» / درست...