در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس بانک مرکزی تکلیف غربی ها را مشخص کرد: فقط 40 درصد از سهام بانک های ایرانی را می توانید بخرید