در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر صنعت بعد از رد درخواستش در دولت، دست به قلم شد/دومین نامه نعمت زاده در حمایت از پتروشیمی ها...