در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر خارجه آلمان: سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه جدی است/ خردمندانه رفتار کنید