در حال انتقال به آدرس درخواستی

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش 16 - تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر