در حال انتقال به آدرس درخواستی

ادامه همکاری ایران و روسیه در زمینه تهاتر نفت با کالا/GECF یک نهاد تصمیم‌ساز نیست