در حال انتقال به آدرس درخواستی

کشتی های جنگی روسیه به سواحل سوریه اعزام شدند