در حال انتقال به آدرس درخواستی

تحلیل جدید تحلیلگری که برکناری النعیمی را پیش بینی کرده بود بازار نفت پس از برکناری وزیر نفت...