در حال انتقال به آدرس درخواستی

ضمن استقبال از کودتای نظامی در ترکیه «عبدالفتاح السیسی»: اردوغان ترکیه را به کشور صادر کننده تروریسم...