در حال انتقال به آدرس درخواستی

اعلام عرضه بلوک 17 درصدی "حفاری" منجر به رشد قیمت شد