در حال انتقال به آدرس درخواستی

دکل حفاری «سحر ٢» در منطقه عملیاتی سلمان مستقر شد