در حال انتقال به آدرس درخواستی

اثر افزایش قیمت های جهانی و داخلی و احتمال تعدیل سود "فخوز"