در حال انتقال به آدرس درخواستی

باید برای ماجرای کشیدن بخیه کودک اصفهانی گریه کرد؛ این یعنی انحطاط اخلاقی در ایران