در حال انتقال به آدرس درخواستی

1395؛ سال رشد اشتغال در صنایع معدنی/ افزایش سهم معدن در اقتصاد