در حال انتقال به آدرس درخواستی

فتنه از آدمکشی بالاتر است؛ باید با فتنه گران برخورد کرد و آن ها را کشت