در حال انتقال به آدرس درخواستی

درمجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران عنوان گردید؛سرمایه گذاری عظیم 1200 میلیارد...