در حال انتقال به آدرس درخواستی

تماس با کری فقط هسته‌ای بود/درباره عربستان چند کلمه تبادل‌نظر شد