در حال انتقال به آدرس درخواستی

محمدرضا خاتمی:آیا نفوذ دشمن جز این بود که رئیس جمهوری را روی کار بیاوردکه همه دنیاراعلیه ما متحدکند؟