در حال انتقال به آدرس درخواستی

بعداز ظهر امروز انجام می‌شود امضای تفاهمنامه نوسازی 65‌هزار کامیون فرسوده بین وزرای راه و نفت/...