در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مدیرعامل ایرباس در تهران؛ دیدار با وزیر راه و مدیرعامل ایران ایر