در حال انتقال به آدرس درخواستی

پاسخ به شایعات اخیر افزایش سرمایه "خکاوه" و وضعیت تولید