در حال انتقال به آدرس درخواستی

سومالی روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد/ مهلت 72 ساعته برای خروج دیپلمات های ایرانی