در حال انتقال به آدرس درخواستی

توضیح یک مقام مسئول درباره علت تاخیر در توزیع سود سهامداران حقیقی "ثاباد"