در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تغییر کرد