در حال انتقال به آدرس درخواستی

اگر رئیس مجلس عجله نمی کرد و طرحی بر اساس گزارش کمیسیون ویژه تصویب می شد، د یگر لازم نبود رهبر...