در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایسنا - ایران علاوه بر نفت بدنبال صادرات گاز و برق است