در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا: می خواهیم نخستین شریک تجاری ایران باشیم