در حال انتقال به آدرس درخواستی

مدیرعامل و عضو شورای عالی بورس و یک کارشناس درباره بازار سهام چه گفتند؟