در حال انتقال به آدرس درخواستی

افتتاح حساب بانک ملت در اروپا برای وصول طلب شرکت ملی نفت از شل