در حال انتقال به آدرس درخواستی

فارس گزارش می‌دهد تغییر رویکرد از مسامحه به مطالبه؛ آقای رئیس جمهور نتایج برجام را باز هم از سیف...