در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - واگذاري 170 ميليارد ريال سهم دولتي در بورس