در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایران و الجزایر 19 تفاهمنامه همکاری امضا کردند/ورود صنعت خودرو ایران به الجزایر