در حال انتقال به آدرس درخواستی

خرید 13 فروند بوئینگ 737 و یک فروند AVRO توسط ایران