در حال انتقال به آدرس درخواستی

اجراي 35 طرح نفتي، انرژي و صنعتي با همکاري روسيه در ايران