در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - آمریکا مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد